Política de Privadesa

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, us informem que la present pàgina web és propietat d’ AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL , d’ara endavant també el Prestador, domiciliada a Ctra d’Alfés s/n 25171, Albatàrrec , amb CIF F25003401, telèfon de contacte: 973720301, i email: agal@agal.es.

AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL , com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’Aabril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quan al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes al Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu la LOPD, AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL us informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per

l’usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’ usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de l’AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que s’hi produeixi.

El Prestador, mitjançant asterisc (*) a les caselles corresponents del formulari de contacte, us informa d’aquesta obligatorietat a l’ usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari/a otorga el consentiment inequívoc a AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i les llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, us informem que teniu dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i la limitació i oposició al vostre tractament dirigint-vos a Ctra d’Alfés s/n 25171, Albatàrrec , enviant un correu electrònic a agal@agal.es, indicant com a assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Això no obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, substraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat per part d’ AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Protecció de Dades Personals.

A través d’aquesta Política de Privadesa us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat d’ AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors en formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre amb el requeriment formal previ per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades que remeti a AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL , exonerant el prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris es garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les Webs de tercers a les quals es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del prestador.

La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL no realitza pràctiques de SPAM , per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre AGRÍCOLA D’ALBATÀRREC SCCL amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Lleida.