CONVOCATÒRIA ASSEMBLA GENERAL ORDINÀRIA

DIA: dimarts 30-11-2021
HORA: 1a CONVOCATÒRIA: 18:30 HORES

2a CONVOCATÒRIA: 19:00 HORES

ORDRE DEL DIA

1er.- Designació de dos socis interventors per a signar l’acta d’aquesta assemblea. 2on.- Lectura dels comptes anuals e informe d’ auditoria de la campanya 2020-21.

3er.- Aprovació dels comptes de la campanya 2020-21 així como l’aplicació del resultat, si s’escau.

4rt.- Nomenament dels auditors per al proper exercici 2021-2022.
5è.- Ratificació dels acords adoptats a l’Assemblea de l’OP de data 13 de setembre de 2021. 6è. – Aprovació si procedeix de noves emissions de finançament, si fossin necessàries.
7è.- Informació dels noves Inversions a realitzar en la Cooperativa por motius energètics. 8è.-Precs i preguntes.

Albatàrrec, 8 de Novembre de 2021
Nota : l ‘informe de l’ Auditoria i els comptes anuals estan a l’ Oficina a disposició del soci.

Enllaç al document PDF: